Д-р Събина Петканска за енергийната криза, енергийната бедност, екология и възможни разумни решения

Окт 23, 2021 СЛИВЕН Новини Избори 0 311

23.10.2021 г.

В името за намаляване емисиите на СО2, парниковият  ефект и глобалното затопляне,  света и най- вече ЕС  от десетилетие си постави и преследва цели за  енергетика без въглищни централи, преминаване към зелена енергия, използването на природния  газ като междинен енергиен носител . През мандата на новият  Европейски съвет,  целите са ускорени, като до 2050 година Европейския Съюз/ЕС/  трябва да се превърне  в място без отделяне на емисии от СО2,а до 2030 година емисиите трябва да намалеят на 50 % спрямо 1990 година.За постигане на тази цел , цените на емисиите СО2 бяха драстично увеличени,  страните приеха планове за спиране на въглищните си централи, а останалите да работят въглищни електроцентрали станаха губещи.  И закономерно цените на енергоносителите в ЕС, а от там и цената на електроенергията  започнаха да се покачват,защото на въглищата не бе намерена и изградена надеждна алтернатива.

 България, на база на ангажиментите  си като член на ЕС, трябваше от юни месец да се включи в пазара на електроенергия на ЕС, чрез енергийната борса. Беше ясно на всички, особено на специалистите и работещите в този сектор, че  това ще доведе до  изравняване на цените на електроенергията в България  със цените  на ЕС и разликите ще са само в таксите за пренос.

За съжаление  процеса на покачване цените на електроенергията  в ЕС, съвпадна с процеса на присъединяване на България към борсовата търговия на електроенергия и либерализация на цените на електроенергията .

Събитие и момент, за който трябваше да се  подготвяме  още от присъединяването ни към ЕС или поне от пет , преди да се случи включването на България в борсовата търговия на електроенергия, през лятото на 2021 година. Не беше направена никаква подготовка през този голям период от време, като щрауси си крихме главите в пясъка и в момента, в който цените на електроенергията се изравниха с европейските , защото всички производители на електроенергия бяха задължени да продават произведената електроенергия чрез енергийната борса, всички бяхме изненадани и дори парализирани. Това беше предизвестен факт ,на база на приетото решение, търговията в България от юни 2021 г. да започне да се осъществява само чрез борсата, с което  цените да се либерализират и  България да се присъедини към единния електроенергиен пазар на ЕС.

След две години, България ще бъде длъжна да либерализира и пазара на електроенергия на битовите потребители - домакинствата , или общо казано, те трябва да излязат на свободния пазар  и цените за домакинствата също ще поскъпнат драстично .Основното, което ме провокира да взема отношение по темата енергетика и по- точно  кризата с електроенергия е факта, че оставам с впечатлението ,че в обществото се налага мнението,че електроенергията е скъпа ,защото ни липсват производствени мощности. А това не е вярно, ние и сега изнасяме електроенергия. И да бяхме построили Белене или нови реактори в Козлодуй, те по процедура  щяха да продават производството си на енергийната борса и цените щяха да са отново същите.Поради основното изискване в ЕС – свободно движение на стоки, услуги и хора .

  Алтернативите за българските домакинства да използват  евтина енергия, най -вече през зимните периоди, не са много. Цените на електроенергията и за бита след Нова година ще се повишат, а след две години ще бъдат пазарни и ще се определят от борсата, цените на газта са вече достатъчно високи ,от там се качиха  и цените на дървесината за огрев и пилетите за отопление.

  Дървесината в България, за много домакинства ,е била винаги  най- евтината възможност за  отопление, но за този сезон и те се очертават като скъпа алтернатива ,защото цените им стигнаха 100 лв. на кубик и продължат да се качват. Отоплението с дървесина е свързано с използването на морално остарели печки  и котли за твърдо гориво  , които  са най- големите замърсители на въздуха , особено в големите градове, включително и София. И ще стане така ,че в името на икономика без въглероден двуокис, в България, отделянето на СО2 може да се увеличи ,и въздуха в големите градове да се замърси още повече .

  Втората и основна  причина ,поради която реших да взема отношение по темата за енергийната криза, са идея  и възможности за поевтиняване на топлинната енергия за българските домакинства ,освен санирането на сградите и  от там по- малките топлинни загуби.

     Една такава алтернатива е потенциала на дървесината,която  може да използва  за справяне с високите цени на електроенергията и енергоносителите. Добиваната в България дървесина  сега се продава на пазарни цени чрез търгове, голяма част се изнася за външни пазари,  цените и се покачиха. През изминалите години отоплението с климатици, термопомпи или газ, беше по- евтино или равно на отоплението с дървесина или пилети. Изхождайки от факта,че от една страна  дървесината е местна суровина, която  се възпроизвежда в достатъчни количества,а от друга страна отделяния СО2 при изгарянето на дървесината  реално се консумира при възпроизводството на дървесината чрез фотосинтеза,с което изгарянето на дървесина може да се приеме за екологично гориво.Трябва да се направи много сериозен анализ,дали да не се разработи и започне да се изпълнява национална програма за дългосрочно използване на българската дървесината за битово отопление.

   Но преди това първо трябва да се промени философията и принципите за добив и търговия на дървесината в България, тя да се приеме за стратегически местен енергоносител, да започне да се добива само от държавните горски стопанства и да се продава основно в  три направления по различни принципи.

 Едното направление е да се продава от горските стопанства  на лицензирани фирми за търговия на дървесина, които да я продават само  на битовите потребителите  ,на контролирани и определени  цени  от КЕВР .

 Второто е да се продава на производители на пилети, като цената на пилетите за горене е също контролирана и трябва да не се изнася , трябва да се продават само на промишлени и битови потребители в България за отопление   .

 Така битовите потребители на дървесина и на пилети за горене , ще могат да получават евтина енергия за бита с българска суровина .

     А за енергийно бедните семейства, чрез социално подпомагане , ще се подпомагат за закупуване на местните енергоносители – дървесина или пилети .

Третото направление,в което държавните горски стопанства да продават дървесината ,но само  ако имат излишна , да е на свободния пазар в България и за износ,чрез търгове на пазарни цени ,определени от международните пазари .

 Отделно от това ,трябва да се помисли и за използването на съвременни хидролизни или  камерни котли и печки, в които дървесината изгаря пълно и които замърсяват  по- малко природната среда .

Ако започне реализирането на тези  идеи ,  България ще може да управлява енергийните разходи на домакинствата ,използвайки слънчевата енергия/ФЕЦ/ и  единствената местна суровина, дървесината. Ще се постигнат няколко ефекта. Първо битовите потребители ще ползват евтина енергия, ще се открият работни места по веригата за проектиране и монтажи на ФЕЦ, добив на дървесина, производството на пилети, дистрибуцията на дървесина и пилети и не на последна място – ще се използва енергиен източник, въглеродно неутрален . Защото отделяния от горенето на дървесината СО2, ще се консумира за възпроизводството й.

            Ако бъда избрана за народен представител на изборите на 14.11. 2021 г, ще работя активно за реализирането на тези идеи, по които трябваше да започне да се работи  преди около 10 години. България, и най - вече битовите потребители ,да постигнат определена енергийна независимост на основата на слънцето и местната българска суровина – дървесината.